Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (rehabilitatsioonikeskus narkosõltlastele)

Rehabilitatsioonikeskus narkosõltlasteleРеабилитационный центр для людей с наркозависимостью

Pargi tee 16                                                             
Jämejala küla        
Viljandi vald        
71024 Viljandimaa        
Info: E-R 8.00-16.00 telefonil   434 2293 
        E-R 8.00-17.00 telefonil +372 524 4024                         

Üldinfo
Keskuse sihtrühmaks on uimastisõltuvusega (sõltuvus narkootikumidest, eelkõige F11, F12, F14, F15 või F16 RHK-10 diagnostilistesse gruppidesse kuuluvad) täisealised inimesed. Teenustel osalemine on vabatahtlik ja mõeldud isikutele, kes on ise motiveeritud enda sõltuvushäirega tegelema. Teenuse osutamine eeldab, et isiku psüühiline seisund ja käitumine võimaldavad tal 24/7 elada koos teiste inimestega ühiste elukorraldusreeglite alusel ning ta suudab järgida kehtivaid sisekorraeeskirju, osaleda grupitöödes ning psühhoterapeutilistes sekkumistes, teostada eneseanalüüsi ning tajuda ümbritsevat keskkonda ja iseennast adekvaatselt.

Meie keskuse teenuseid ei ole võimalik osutada isiku tahte vastaselt ega ilma temapoolse koostöövõime ja motivatsioonita. Meie teenuste sihtrühmaks ei ole alkoholi-, ravimi- ega hasartmängusõltuvusega inimesed, nagu paraku mitte ka eraldiseisvat psühhiaatrilist ravi vajavad (raskete) psüühikahäiretega isikud.

Ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. 

SA Viljandi Haigla ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub:
- Kahjude vähendamise teenus (s.h mobiilne üksus) Ida-Virumaal;
- Opioidsõltuvuse asendusravi Narvas;
- SÜTIK Sillamäel, Narvas;
- Võõrutusraviteenus Viljandi osakonnas, kestvus orienteeruvalt 30 päeva;
- Statsionaarne rehabilitatsiooniteenus uimastisõltuvusega täisealisele inimesele Viljandi või Ida-Viru osakonnas, kestvus orienteeruvalt 5-9 kuud;
- Ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus ehk järelteenus Tallinnas, Narvas ja Jõhvis;
- Naloksooni kasutamise koolitamine nii kahjude vähendamise kui ka ravi- ja rehabilitatsiooniteenuse raames

Teenuseid rahastab Tervise Arengu Instituut ning teenused on kliendile tasuta. 

Pargi tee 16                                                             
Jämejala küla        
Viljandi vald        
71024 Viljandimaa        
Инфо: E-R 8.00-16.00 telefonil 434 2293 
           E-R 8.00-17.00 telefonil +372 524 4024

 
Tutvustav video: https://youtu.be/QT1QmL0Ax_E

 

Общие данные

Целевой группой Центра являются совершеннолетние люди с наркотической зависимостью (зависимость от наркотиков; люди, относящиеся прежде всего к следующим диагностическим группам RHK-10: F11, F12, F14, F15 или F16). Участие в услуге  является добровольным и предназначено для людей, которые сами мотивированы заниматься своей проблемой зависимости. Участие в услуге предполагает, что психическое состояние и поведение личности позволяют ему жить 24/7 вместе с другими людьми в соответствии с общими правилами совместного проживания, а также, что он способен соблюдать действующие правила внутреннего распорядка  Центра, участвовать в групповых работах и психотеравпевтических вмешательствах, осуществоять самоанализ и воспринимать окружаюшую среду и самого себя адекватно.
Услуги нашего Центра невозможно оказывать против воли личности, а также без его мотивации и сотрудничества. Целевой группой наших услуг не являются люди с алкогольной, лекарственной и от азартных игр зависимостями, а также люди с психическими расстройствами (тяжелыми), нуждаюшиеся  в психиатрическом лечении. 

Oдной из целей программ реабилитации для людей с зависимостью является не только прекращение употребления наркотических веществ, но и формирование новых привычек, не связанных с зависимостью.

Для избавления от психологической зависимости в центре пациент проходит психотерапию в форме индивидуальной и групповой психокоррекции.

Видео: https://youtu.be/QT1QmL0Ax_E


UUS TEENUS ALATES 1. APRILLIST 2024!

SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus pakub tasulist ambulatoorset nõustamisteenust inimestele, kes tarvitavad illegaalseid uimasteid.

Ambulatoorse programmi sihtrühm on täisealised inimesed, kes tarvitavad narkootikume, kuid on valmis oma riskikäitumist muutma. Ambulatoorne programm põhineb tõenduspõhisel ja struktureeritud lähenemisel, mille üldine eesmärk on inimese informeerimine, motiveerimine ja toetamine riskikäitumise (õigusvastane käitumine, illegaalsete uimastite tarvitamine jms) muutmisel. Programmi sisenemisel toimub esmalt psühhiaatri eelhindamine eesmärgiga tuvastada kliendi uimastitarvitamise faas, et seejärel koostöös meeskonnaga määrata talle sobivaim sekkumisprogramm. Kliendile koostatakse eelnevale põhinedes individuaalne plaan, mille raames toimuvad kokkulepitud mahus psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja nõustamised, vajaduspõhiselt ka õe ja psühhiaatri (veebi)konsultatsioonid. Programmi kestvus ning kohtumiste sagedus sõltub nii kliendi isiklikust motivatsioonist ja valmisolekust muutuda kui ka psühhiaatri poolt antud eelhinnangust.

Teenust pakutakse esialgu vaid eesti keeles.
Teenust osutatakse Tallinnas ja Viljandis.
Täpsem info programmi kohta ja registreerimine telefonil +372 51940069.