Viljandi insuldipatsiendi raviteekonda koordineeriv teenus ehk VIRK-teenus

Alates 01.09.2020 on Viljandi insuldipatsiendi raviteekonda koordineeriva teenusega võimalik liituda kõigil insuldi saanud Viljandi haiglasse hospitaliseeritud Viljandi maakonna patsientidel. Patsiendi terviklikku raviteekonda ja kokkupandud tegevuskava koordineeritakse 1 aasta jooksul teenuse koordinaatori poolt.
 
Teenuse eesmärgid:
-    insuldipatsientide raviteekonna koordineerimine ja raviks vajalike teenuste kättesaadavuse tagamine;
-    insuldi tervisemõjudega toimetuleku toetamine;
-    ravi järjepidevuse hoidmine;
-    vajadusi, ootusi ja eesmärke arvestav teenuse osutamine;
-    insuldipatsiendi raviteekonna kaardistamine Viljandi haiglas.


Insuldi raviteekonda koordineeriva teenuse tutvustus

•    Teenusega on võimalik liituda patsientidel insuldi diagnoosimise järgselt. Liitumine on vabatahtlik.
•    Nõustumisel allkirjastab patsient või tema lähedane informeeritud nõusolekuvormi kahes eksemplaris, millest üks jääb talle.
•    Ravimeeskond arutab patsiendi või tema lähedasega teenust puudutava info ja kavandatud tegevused läbi.
•    Tegevuskava koostamisel arvestatakse ning teenuse osutamisel toetatakse patsiendi enda tervisega seatud eesmärke. Tegevuskava edastatakse talle esimesel võimalusel paberkandjal või digitaalselt.
•    Teenusel osalemine on patsiendile tasuta.
•    Teenuse raames kokkulepitud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste puhul kehtivad tavapärased  õigusaktidega kehtestatud või tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajate poolt teenustele kehtestatud tingimused ja hinnad (nt omaosalustasud). 
•    Patsientide kaasamisel teenusele määratakse neile insuldikoordinaator, kes on patsiendile ja tema lähedastele peamiseks kontaktisikuks. Ravimeeskonna juhiste järgi koordineerib ta vajalike teenuste ja muu abi kättesaadavust. Koordinaator on õe hariduse ja vastava lisaõppe saanud spetsialist, kes teeb vajadusel koostööd ka haigla sotsiaaltöötajaga.
•    Kõigil patsientidel kasutatakse spetsialistide omavahelise info jagamiseks ja tegavuskava hoidmiseks IT platvormi Teleskoop, millega võivad soovi korral liituda ka patsient ise ning tema nõusolekul tema kontaktisik.
•    Kõik patsiendid nõustatakse insuldiõe poolt.

Viljandi haiglas alustas selle aasta jaanuaris tööd kaks insuldiõde - Relika Kobin ja Ulvi Skirta. Insuldiõde on vastava väljaõppe saanud eriõde. Tema vastuvõtule võib tulla patsient ja vajadusel ka tema omaksed vahetult haiglast lahkudes ning tavaliselt kolme kuu möödudes insuldidiagnoosist. Vastuvõtu eesmärk on hoida insuldihaiget spetsialisti vaateväljas. Vastuvõtul toimub tervise ja toimetuleku hindamine ning tulemustest lähtuvalt ettepanekute tegemine patsiendile või lähedastele, nt uue ja sobilikuma abivahendi soetamiseks, kodukohendamise või raviskeemi järgimise osas. Insuldiõe vastuvõtule saamiseks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.


INSULDIÕED

Insuldiõde Relika Kobin

e-post: insult[at]vmh.ee


Insuldiõde Ulvi Skirta

e-post: insult[at]vmh.eeInsuldipatsiendi nõusoleku vorm