Projekti „Viljandi haigla ringmaja päikesepargi rajamine" eesmärgiks on parandada ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamisel võtta kasutusele tänapäevased tehnoloogiad, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heidet. Projekti tegevuste elluviimise tulemusena on paigaldatud päikesepaneelid.
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames 100 000 euro ulatuses. 

Projekti „SA Viljandi Haigla COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse“ toetatakse meetmest „Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise korraldamine haiglavõrgu kavas nimetatud haiglates” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel“ 416 682 euroga. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Projekti  eesmärgiks on vähendada nakkushaiguste leviku riski Jämejala vaimse tervise küla patsientide seas. Selle jaoks luuakse COVID-19 leviku piiramiseks sundravi osakonda 2 isolaatorit, sh uuendatakse ventilatsioonisüsteem ja luuakse hapnikuravi võimekus ning üldhooldusosakonda 2 isolaatorit, sh luuakse hapnikuravi võimekus.

 

 

Projekti  „Esmatasandi tervishoiuga võrgustunud nüüdisajastatud üldhaigla ehitamine maakondliku tervisekeskuse loomiseks“  eesmärk on rajada Viljandi kesklinna kaasaegne, teenuseosutajate koostööl põhinev maakondlik tervisekeskus ja haigla, kus osutatakse inimese tervikvajadustest lähtuvalt koordineeritult perearstiabi, eriarstiabi ja sotsiaalteenuseid. Inimestele tagatakse mugav ja loogiline ligipääs teenustele ning eri teenuste vahel liikumise sujuvus ja järjepidevus. Tähelepanu pööratakse teadliku vastutuse võtmisele oma tervise eest, andes selleks kogukonnale teadmisi, oskusi ja kindlustunnet. Projekti abikõlblik eelarve on 47 337 733,06 EURi,  millest ERF toetus on 35 503 299,79 EURi. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2018 - 31.12.2023

 
Projekti „Viljandi haigla esmatasandi tervisekeskus“ eesmärgiks on aadressile C. R. Jakobsoni 2a/2c, Turu 6 tervishoiuteenuste pakkumiseks rajatav haiglahoone. Rajatavas hoones hakatakse muuhulgas pakkuma esmatasandi tervishoiuteenuseid: perearsti ja –õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, koduõe, eriarstiabi ja diagnostikateenuseid. Rajatav tervishoiukeskus parandab elanike ligipääsu esmatasandi tervishoiuteenustele, patsiendi jaoks muutub mugavamaks ja kiiremaks erinevate arstiabi etappide läbimine.
Projekti abikõlblik eelarve on 2 562 266,95  EURi,  millest ERF toetus on 1 921 700 EURi. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.09.2015 - 31.08.2023