Üle 100 inimese on kaasatud kliinilisse uuringusse, mis hindab ravijuhtimise teenuse mõju krooniliste haigustega inimestele

01.02.2024

2023. aasta juulis alustas kolmes Eesti maakonnas kahe aasta pikkune esmatasandi, sotsiaalsüsteemi ja eriarstiabi koostöö ja ravijuhtimise mõju testiv kliiniline uuring. Tänaseks on uuringusse kaasatud Viljandimaal üle 100 patsiendi ning näha on ka esimesi tulemusi teenuse mõjust.

PAIK ehk paikkondlik ravijuhtimise teenus on mõeldud keskmisest kõrgema tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajadusega inimeste jaoks. See tähendab, et sihtrühmaks on kroonilise haigusega inimesed, kes vajavad ka sotsiaalset tuge, et elu kodus oleks pikem ja kvaliteetsem. Teenuse osutamise põhiroll on õe või sotsiaaltöötaja haridusega tervisejuhil, kes koostöös patsiendi enda, perearsti ja vajadusel ka teiste spetsialistidega koostab talle personaalse terviseplaani ning kaardistab tema tervise- ja sotsiaalse toe vajadused. Vajadusel aitab ta teenuseid koordineerida, nõustab ja jõustab patsienti ning jälgib tervise halvenemist, tehes tihedat koostööd patsiendi pereõe ja perearstiga, vajadusel ka omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.   

PAIK teenuse mõju-uuring

PAIK teenuse disainimine sai alguse 2016. aastal Viljandi haiglas ning teenuse piloteerimine 2018. aastal. Eelmise aasta kevadel alustati Tervisekassaga Viljandi, Saare ja Valga maakondade ühisprojektina selle teenuse kliinilise mõju-uuringuga.

PAIK teenuse meeskonna juhi Kadri Orase sõnul on uuringu eesmärk selgitada välja selle teenuse pikemaajaline mõju ning ka teostatavus erinevate maakondade kontekstis. „Meie meeskond loodab uuringu lõppedes teada saada, milline mõju on sellisel tervishoiu ja sotsiaalteenuse koordineeritud koostööl patsientide tervisele, elukvaliteedile ja teenustega rahulolule,“ ütles Oras.

Uuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kes on vähemalt 45-aastased ja kellel on diagnoositud mitmed  kroonilised haigused, mis tõstab haiglaravile sattumise riski ning kellel esinevad kaasuvalt ka sotsiaalsed tervisetegurid. Sellisteks teguriteks võivad olla näiteks toetava tugivõrgustiku puudumine või liikumisraskus.

Orase sõnul kaasatakse uuringusse nii patsiente, kes satuvad haiglasse kui saadetakse ka sihtrühma kuuluvatele patsientidele koju kutsed uuringus osalemiseks. “Uuringu grupp on jagatud juhuslikkuse meetodil kaheks, sekkumisgrupiks ja kontrollgrupiks. Esimesse kuuluvad patsiendid saavad PAIK teenust, mida on Viljandi haigla osutanud juba 2019. aasta sügisest. Teine grupp seda teenust ei saa. Tavapäraseid vajalikke tervisehoiu- ja sotsiaalteenuseid saavad mõlemad grupid loomulikult ikka nii nagu vaja,“ selgitas ta.

PAIK teenuse meeskonna juhi sõnul on hetkel Viljandimaal uuringusse kaasatud juba üle 100 patsiendi. „Neist 1/3 on kaasatud läbi haiglasse sattumise ning 2/3 on liitunud uuringu kutse saamise kaudu. Sekkumisgrupis on 100-st patsiendist veidi üle poole, alla poole patsiente on kontrollgrupis, kes uut teenust ei saa,” kirjeldas Oras.

PAIK uuringu meeskond näeb teenuse mõju juba praegu

PAIK teenuse meeskond on umbes poole aasta pikkuse aja jooksul, mil uuring on kestnud, märganud mitmeid kasutegureid, mida selline meditsiini- ja sotsiaalvaldkonda ühendav teenus pakub. „Juba märkame, et väga vähesed PAIK teenusel olevad patsiendid satuvad erakorraliselt haiglasse. See näitab meie jaoks, et ühtne terviseplaan ja vajadusel selle täitmise toetamine aitab patsientidel oma kroonilisi haigusi kontrolli all hoida ning see omakorda hoiab ära haiglasse sattumisi,“ rääkis Oras.

Samuti näeb kliinilise meeskonna juht kasu selles, et see mastaapne uuring liidab haiglat. „Mõju-uuringuga on seotud terve haigla suur maja, alustades EMO õdedest kuni haigla sekretärini, kes füüsiliselt uuringukutseid välja saadab. Loodame, et see muudab meie mõtteviisi ning me märkame, aitame koos ja soodustame patsientide võimalikult pikka kodus hakkamasaamist,“ ütles Oras.

PAIK tervisejuht Eneli Tulp ütles aga, et kasvanud on ka patsientide teadlikkus oma haigustest. „PAIK teenuse puhul koostame me terviseplaani patsiendiga koos. On näha, et selline kaasamine on aidanud patsientidel aru saada, mis haigused neil on, kuidas neid juhtida ja milline on vajalik ravi,“ sõnas ta.   

Patsientide lood näitavad valdkondadevahelise koostöö vajalikkust

Orase sõnul on PAIK teenuse üks peamistest eesmärkidest kutsuda patsiendi heaks ühe meeskonnana tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled ning teenuse on selle vajalikkust juba tõestanud.

„Näeme sellisel valdkondadevahelisel koostööl kasu eriti patsientide märkamise osas. Näiteks oli meil teenusel üks eakas abielupaar. Nad elasid eramajas ning pidid kõigega ise hakkama saama. Naisel oli tõsine liikumispuue, mistõttu pidi abikaasa ka tema eest hoolitsema. Neil oli olemas soov olla tegusad, kuid selle koorma all olid nad nii vaimselt kui ka füüsiliselt väsinud. Seetõttu muutusid üha sagedasemaks kiirabi kutsumised ja EMO külastused. Erakorralise meditsiini osakonnas aga probleemile lahendust ei leitud,“ kirjeldas ta, „Tänu soovitustele olid nad õnneks juba ise võtnud ühendust sotsiaalvaldkonnaga abi saamiseks. Sotsiaaltöötaja märkas, et tegemist ei ole ainult sotsiaalsete probleemidega ning kaasas inimeste aitamiseks ka PAIK tervisejuhi. Nii tervishoiu kui ka sotsiaalse poole pealt nõustati abielupaari, et leida neile sobivad lahendused. Meditsiini poole pealt leidsid tervisejuhid neile vajalikud teenused, sh taastusravi ja vaimse tervise õe teenuse. Oli näha, et olukord käis neile üle jõu, kuigi nad ise seda esialgu ei mõistnud. Suure selgitamistöö tulemusena leidsid spetsialistid koos neile inimestele vastuvõetava parima lahenduse. See on ehtne näide sellest, kuidas ühe valdkonna spetsialist oskab ära tunda ka teise valdkonna mure ning kuidas koostöö tulemusena saab patsienti paremini aidata.“

Uuringu väljakutse

Kliinilise mõju-uuringu suureks väljakutseks peab Oras rohkemate patsientide kaasamist uuringusse. „Me pakume seda võimalust neile riskipatsientidele, kes satuvad haiglasse ning oleme saatnud sihtrühma kuuluvatele patsientidele koju kutsed uuringus osalemiseks, siiski on väga palju neid inimesi, kes kutsele ei reageeri või kes uuringus osaleda ei soovi,“ nentis ta.

„Meie meeskond on alati lahkesti nõus selgitama ja tekkinud küsimustele vastama, kui patsienti on uuringus osalemise osas kahtleval seisukohal,“ lisas PAIK tervisejuht Elvi Link.

Indu annab meeskonnale aga juurde patsientide positiivne tagasiside. „Meil on väga hea meel kuulda, et patsiendid, kes uuringuga liitunud on, on väga tänulikud ning tunnevad ka ise PAIK teenuse kasutegurid ära. See annab lootust, et suudame veelgi enam inimestele seda teenust pakkuda,“ ütles Oras, „Kui oma krooniliste haigustega sihipäraselt osata tegeleda juba keskeas, õppida ära tundma ohumärke ja eneseabi, siis on ka vananemine ehk vaevustevabam.“

PAIK teenuse kliiniline mõju-uuring on Tervisekassa, Viljandi, Saare ja Valga maakondade ühisprojekt, mille eesmärk on selgitada sarnaste teenuste mõju mitme üheaegse kroonilise haigusega patsiendi tervisele, elukvaliteedile ja teenustega rahulolule ja teenuse rakendatavus erinevates piirkondades ja tervishoiusüsteemi kontekstides. 

PAIK teenusest saab rohkem lugeda siit: https://paik.vmh.ee/  


Foto (Maarja Evert/SA Viljandi Haigla): Fotol vasakult tervisejuhid Karoliina Hunt, Elvi Link, Maarja-Enid Pärna, Eneli Tulp, Merit Tekko, PAIK teenuse haldur Katrin Meet ja PAIK teenuse meeskonna juht Kadri Oras