Patsienti ja/või tema seaduslikku esindajat informeeritakse pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest ning selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest. Samuti teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest. 
Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mis võib olla vajalikuks eelduseks talle tervishoiuteenuse osutamisel.
 
Patsiendi teavitamine
 
Tervishoiuteenust osutav isik on kohustatud patsienti (või patsiendi seaduslikku esindajat, näiteks alaealiste puhul) teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest ning tervishoiuteenuse osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest. Samuti teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest ning muudest olulistest asjaoludest.
• Tervishoiuteenust osutav isik peab andma teavet patsiendile arusaadaval viisil.
Patsient võib kutsuda teabe saamise juurde oma usaldusisiku.
Teavitamise kohta peab tervishoiutöötaja tegema kande tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.
Patsienti ei pea teavitama, kui ta vajab vältimatut abi ning teavitamiseks puudub aeg ja võimalus. Sellisel juhul teavitatakse patsienti esimesel võimalusel.
Teabe andmisest keeldumine on õigustatud siis, kui patsient keeldub teabe vastuvõtmisest ja sellega ei kahjustata patsiendi ega teiste isikute õigustatud huve või kui teavitamisega kaasneb oht patsiendi elule. Keeldumise põhjendus peab olema märgitud tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.
 
Teavitamise erijuhud
 
• Alaealise puhul teavitatakse lapse seaduslikku esindajat.
• Juhul, kui patsient ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida ning pole seetõttu võimeline tervishoiuteenuse osutamisega seotud poolt ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma, tuleb teavitada patsiendi seaduslikku esindajat või usaldusisikut.
• Juhul, kui tervishoiuteenuse osutamisel tekib põhjendatud kahtlus, et patsient on seisundis, mis välistab tema võime hinnata õigesti oma tervise seisundit ja otsustada tervishoiuteenuse osutamise üle, tuleb patsiendi seisundi hindamiseks kutsuda ravi- ja valvearst ning vormistada kirjalik otsus, mis edastatakse viivitamatult patsiendile ning tema seaduslikule esindajale. Patsiendi mittenõustumisel arstliku komisjoni otsusega on tal õigus esitada kaebus kohtusse. Kuni kohtu poolt otsuse tegemiseni võib patsiendile osutada üksnes vältimatut abi.