Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

SA Viljandi Haigla (edaspidi haigla) järgib talle õigusaktides määratud ülesannete täitmiseks isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud põhimõtteid. 

Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleb haigla andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. Haigla hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid mittesihipärase kasutamise eest. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendab haigla nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid. 

Haigla töötajad, kes vastutavad tööülesannete täitmisel isikuandmete töötlemisele kehtestatud põhimõtete järgimise eest, läbivad vastava koolituse ning järelevalvet antud põhimõtetest kinnipidamise osas teostab haigla kvaliteediteenistus. 

Haigla ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba. 

Haigla tööle kandideerimise dokumentidele on juurdepääs vaid isikutel, kes on seotud konkursi otsustusprotsessiga. 

Haigla hoiab oma veebilehe külastajate privaatsust. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehekülje osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kodulehekülge arendada ja külastajatele mugavamaks muuta. 

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, on seadusest tulenevalt isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist. 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on detailsemalt kirjeldatud siin dokumendis. 

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral kontakteeruge SA Viljandi Haigla andmekaitsespetsialistiga telefoni või e-posti teel:

Ulvi Vinter
jurist/andmekaitsespetsialist
e-post: ulvi.vinter[at]vmh.ee
telefon: 5191 4723