Covid-19 riskianalüüsi mõju Viljandi haigla ametikohtadele

14.12.2021

SA Viljandi Haigla uuendatud riskianalüüsi kohaselt kehtib haigla töötajatele kohustus olla vaktsineeritud Covid-19 vastu. Töötajatega, kes ei ole Covid-19 vastu vaktsineeritud, lõpetatakse töösuhe 31.12.2021.

- Millele tuginedes on vaktsineerimise kohustuse otsus tehtud?

Viljandi haigla 15. novembril kinnitatud „Covid-19 riskianalüüs“ tugineb Vabariigi Valitsuse määrusele „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Tööandjana on haigla kohustus tagada töötajate tervisele ohutu töökeskkond. Seetõttu peame võtma tarvitusele kõik abinõud, mis aitavad ära hoida nakkuse levikut ja raskeid haigestumisi töökeskkonnas. Tervishoiuteenuse osutajana on meie kohustus patsienti kaitsta hospitaalinfektsioonide eest ning vältida haiguse puhanguid nii patsientide kui ka töötajate hulgas. Lisaks töötajate ja patsientide ohutusele on Covid-19 suureks ohuks ka haigla toimepidevusele.

Haigla otsus on, et Covid-19 ohuteguri maandamiseks on keelatud tulla tööle haigussümptomitega; kohustuslik on korrektne kätehügieen ja desinfektsioon; kohustuslik on isikukaitsevahendite kasutamine vastavalt kehtestatud infektsioonikontrolli meetmetele ning  Covid-19 vastu vaktsineerimise nõue. Nõuded kehtivad kõikidele ametikohtadele ning oleme nende järgimist kontrollides väga ranged, hoolimata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või mitte.

Tänaste andmete põhjal on võimalik väita, et Covid-19 haiguse mõju vaktsineeritud isikutele ja vaktsineerimata isikutele on väga erinev. Vaktsineeritud isikud nakatuvad Covid-19 haigusesse vähem kui vaktsineerimata isikud. Juhul, kui vaktsineeritud isikud isegi Covid-19 haigusesse nakatuvad, põevad nad seda kergemalt läbi. Juhul kui vaktsineeritud isikud on Covid-19 haigusega nakatunud ja vajavad haiglaravi, viibivad nad võrreldes vaktsineerimata isikutega haiglas vähem aega. Juhul kui vaktsineeritud isikud on Covid-19 haigusega nakatunud ja põevad seda raskelt läbi, siis vajavad nad vaktsineerimata isikutega võrreldes märkimisväärselt lühemat aega intensiivravi. Samuti levitavad vaktsineeritud isikud Covid-19 haigust edasi vähem kui vaktsineerimata isikud. Vaktsineeritud isikud ei pea viibima ka eneseisolatsioonis, kuid vaktsineerimata isikutele see kohustus kehtib.

Tööandja kehtestatud vaktsineerimisnõudel on mitu objektiivselt põhjendatud eesmärki. Esiteks on vaktsineerimisel patsientide kaitse eesmärk, teiseks on vaktsineerimisel haiglatöötajate kaitse eesmärk ja kolmandaks on vaktsineerimisel ühiskonna teenimise ja eeskujuks olemise eesmärk.

- Kui palju on töötajaid, keda töösuhte lõpetamise otsus puudutab?

Meie rohkem kui tuhandest töötajast on tänase seisuga vaktsineerimata inimesi 16. Lisaks kaheksa inimest, kellel on hetkel kehtiv Covid-19 läbipõdemistõend, kuid tõendi kehtivusaja lõppedes on neil vaja teha otsus vaktsineerimise osas.Töötajad on väga erinevatel ametikohtadel. Meil on väga kahju loobuda headest spetsialistidest, kuid ka nende lahkumise järel jätkub kõikide haigla teenuste osutamine.  

- Mis saab töötajatest, kes end ei vaktsineeri?

Riskianalüüsi teatavaks tegemise järel andsime vaktsineerimata töötajatele võimaluse vaktsineerimiseks ning samuti konsulteerimiseks nii meie psühholoogide kui infektsioonikontrolli töötajatega. Kuna ametikoha nõuetele vastamiseks peab inimene olema vaktsineeritud, siis andsime inimesetele võimaluse viia end ametikoha  nõuetele vastavaks.  

Sel nädalal anname veel vaktsineerimata töötajatele kätte hoiatused, neil on jätkuvalt võimalus vaktsineerimiseks ning sellealaseks nõustamiseks. Kui inimene siiski vaktsineerida ei soovi, siis oleme kahjuks sunnitud 31.12.2021 töölepingu lõpetama, sest töötaja ei vasta enam ametikoha nõuetele. Vajadusel tagab haigla nõustamise töölepingu lõppemisel ja Töötukassa esindaja konsultatsiooni ning abistab CV koostamisel.

- Kuidas olete oma töötajaid teavitanud?

Riskianalüüsi otsuse eel teavitasime juhte, riskianalüüsi vastuvõtmise järel novembri keskel teavitasime kõiki töötajaid infotunni, üldlisti ning siseveebi kaudu.

Sel nädalal on plaanis vestelda kõikide veel vaktsineerimata töötajatega ning anda kätte hoiatused ning samuti info, et neil on veel võimalus end ametikoha nõuetele vastavaks viimiseks vaktsineerida.

Meie eesmärk on hoida oma inimesi, neid informeerida ning julgustada. Haiglana ja tööandjana on meil aga kohustus tagada töötajate ja patsientide turvalisus, et saada hakkama nii kestva Covid-19 pandeemiaga kui meie inimeste ravimise ja hoidmisega.