1. juulist väljastavad surmatõendeid surnute lähedastele tervishoiuasutused

28.06.2019

1. juulist muutub surmateatiste ja surmatõendite edastamine ning väljastamine elektroonseks. Tervishoiuasutused hakkavad väljastama surnud isikute lähedastele surmatõendeid, mida seni väljastasid kohalikud omavalitsused arstliku surmateatise alusel.
 
Sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi koostöös ellu viidava muudatuse tulemusena asendatakse paberkandjal arstlik surmateatis digitaalse surmateatisega ja surma põhjuse teatisega, mida hakatakse elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste registrisse.
 
Surnu lähedase jaoks prindib tervishoiuasutus (haigla või perearst) eeltäidetud surmatõendi välja, kuna seda on edasiste toimetuste jaoks vaja paberil. Näiteks küsivad paberil surmatõendit matusebürood, kalmistud jt teenusepakkujad.
 
Viljandi haiglas väljastavad surmatõendeid alates 1. juulist haigla peahoone sekretär, Jämejalas psühhiaatriakliiniku sekretär ning prosektuuris patoloogia assistent. Surmatõend kinnitatakse väljastaja nime ja allkirja ning asutuse pitsatiga.
 
Isiku sugulust/seost surnuga, kellele surmatõend väljastatakse, fikseeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Matusebürool, kes esindab surnu omakseid, peab surmatõendi saamiseks olema lähedase kirjalik volitus, millel on märgitud volitaja seos surnuga.
 
Surmatõend väljastatakse Viljandi haiglas aktiivravi ja iseseisva õendusabi teenuste puhul, sotsiaalhoolekande (tasuline hooldus ja erihooldus) teenuste puhul tuleb pöörduda perearsti poole.
 
Surmatõend väljastatakse haiglast ühekordselt nn esmase surmatõendina, mis on tasuta ja väljastamise kohta jääb elektroonilisse andmebaasi sellekohane märge. Korduvat surmatõendi väljastab omaste kirjalikul soovil tasu eest Viljandi linnavalitsuse perekonnaseisuametnik.
 
Lähem info: https://www.tehik.ee/tervis/teenused-ja-projektid/e-surmasuendmus/ 
 
Krista Valdvee
koostööteenuste juht
SA Viljandi Haigla
tel 435 2025, 5349 5332
krista.valdvee[at]vmh.ee