Viljandi Linnavalitsus tutvustab kesklinna kavandatava Viljandi haigla detailplaneeringu eskiislahendust

28.06.2017

 Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 19. - 30. juunil 2017 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadetetahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel (http://www.viljandi.ee/teated).

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 6. juulil 2017 kell 17:15 Linnu tn 2 Viljandi Linnavolikogu saalis.

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus 

Viljandi haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu - algatamise korralduses (Viljandi Linnavalitsuse 09.01.2017. a korraldus nr 4) nimetusega Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga piirneva maa-ala detailplaneering - koostamise eesmärk on määrata Viljandi kesklinnas krunt ehitusõigusega tervishoiukompleksi (haigla + tervisekeskus) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamine on vajalik kuna kehtiv detailplaneering (tähis DP 2003-07, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 29.09.2003 korraldusega nr 711) maa-ala hoonestamist ei võimalda.

Planeeritud tervishoiukompleksi näol on tegemist linnaruumiliselt olulise objektiga ja uusehitise kõrge arhitektuuritaseme tagamiseks tuleb korraldada avalik arhitektuurikonkurss.

Planeeringu koostamisest huvitatud isik on SA Viljandi Haigla. Planeeringu koostamise algatamise aluseks on muuhulgas Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 otsus nr 80 „Tingimusliku nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks hoonestusõigusega otsustuskorras“.

Detailplaneeringu koostamiseks sõlmiti veebruaris 2017.a SA Viljandi Haigla ja OÜ Hendrikson & Ko vahel töövõtuleping. Detailplaneeringule on alusuuringutena OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud ka muinsuskaitse eritingimused, dendroloogiline hindamine ja KSH eelhinnang.

Planeeringualaks on Viljandi linnas C. R. Jakobsoni tänav 2a, C. R. Jakobsoni tänav 2b, C. R. Jakobsoni tänav 2c, C. R. Jakobsoni tänav 4, Turu tänav 6, Turu tänav 8, Turu tänav 10, Turu tänav 12 katastriüksused ja nendega külgnevad tänavaalad ning parkimisala (avalik nn turu parkla). Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis ja Turu tänava maa-ala ulatuses Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.

Tervishoiukompleksi hoonestusala ja hoonemahtude planeerimisel on arvestatud kontaktvööndis asuvate äri- ja ühiskondlike ehitiste maa kasutusotstarbeliste kruntide linnaehituslike näitajatega, vaadetega avalikust linnaruumist, võimaliku liikluslahendusega ja tervishoiukeskusele vajalike nõuetega. Hoonestusala lõuna- ja lääneküljele on planeeritud kohustuslik ehitusjoon, millest tänavatele/platsidele lähemale hoonet rajada ei tohi. Kohustuslik ehitusjoon lähtub planeeringule koostatud muinsuskaitse eritingimustest ja kvartalile iseloomulikust hoonestuse paiknemisest tänavate suhtes. Planeeritud hoonestuse suurimaks lubatud korruselisuseks on 4 korrust, lubatud on ka maa-aluse korruse rajamine parkimiskohtade ning tehno- ja säilitusruumide tarbeks. Tervishoiukompleksi hoonete suurim lubatud ehitisealune pind maa peal on 6500m², maa all 8635m².

Juurdepääs planeeritud tervishoiukompleksi krundile on kavandatud kolmest küljest: sisse- ja väljasõit C. R. Jakobsoni tänavalt, üks sissesõit ning üks sisse- ja väljasõit ühesuunaliselt Turu tänavalt ning üks väljasõit Turu/Kaalu tänavale ala edelaküljelt. Peamine juurdepääs on kavandatud C. R. Jakobsoni tänavalt. Krundi suuremahuline parkla (ca 250 kohta) on kavandatud hoone keldrikorrusele.

Planeeringu eskiislahenduse ruumilisel illustratiivil on kujutatud suurim lubatud hoonemaht. Hoonekompleksi arhitektuurne lahendus selgub arhitektuurikonkursil.

Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere: “Oleme jõudnud pikas haiglaehitamise saagas etappi, mil riik on andnud kinnituse nii tervisekeskuse kui haiglahoone rahastamiseks ning seega kindlustunde konkreetsete tegevustega edasiminekuks. Ehitame väärika hoone, milleks korraldame rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Plaanime tervishoiukeskust, milles on nii linna kui maakonna elanikele vajalikud teenused koos ning neile juurdepääs võimalikult mugav. Siinkohal kerkib kindlasti üles parkimise teema, mis on keeruline juba praeguse haiglahoone juures. Nagu ka detailplaneeringus kirjas, plaanime maa-alust parklat vähemalt 250 autole ning lisaks säilitame maapealse parkimise.

Kindlasti ei plaani me kesklinna kolida kogu praeguse 9-korruselise maja mahtu, vaid eriarstide vastuvõtu, EMO, laboratooriumi- ja diagnostikabaasi, sise-, kirurgia ja sünnitusosa ning taastusravi/füsioteraapia, mis on alla poole praeguse maja mahust. See ei tähenda, et teenused ja töökohad kaovad, vaid teised funktsioonid ja teenused kolivad Jämejala majadesse. 

Planeerimisprotsessi on kaasatud tervishoiukeskuses tegutsema asuvad 14 Viljandi perearsti, kokku on lepitud kohtumine puuetega inimeste nõukojaga, oleme kohtunud linnarahvaga ning plaanime teha seda veelgi. Kõik küsimused, ettepanekud ja arvamused on oodatud.“

Detailplaneeringuga seotud dokumendid leiate: http://www.viljandi.ee/teated