Algas erihoolekande taristu projekteerimine Jämejalale

20.12.2018

Projektide „Kohtumäärusega ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade loomine“ ja „SA Viljandi Haigla erihoolekandetaristu reorganiseerimine“ elluviimine on jõudnud projekteerimiseni. 

Jämejalale  projekteeritakse erihoolekande taristuks juurde kolm uut peremaja tüüpi hoonet, kõigis majades on planeeritud 30 uut ja kvaliteetset kohta erihoolekande teenust vajavatele inimestele.

Mõlema projekti projekteerimiseks korraldati riigihange, mille võitis AS Resand. 

Projekteerimislepingu maksumuseks 230 tuhat eurot, millest 85 % saadakse toetusena Euroopa Regionaalarengufondist. Projekteerimistööde kestvuseks on planeeritud 8 kuud.